Artikelkatalog skriva artikel

Älgen – använd locklur

Artikel i Djur av tottos

Den Nordiska älgen

Älgen (Alcas alcas) lat. (Nordik Moose) eng. är Sveriges största djur och känns lätt igen med stora öron och mule samt den typiska puckeln vid manken. Färgen på en älg varierar från ljusbrun till svart med vita ben och väger normalt mellan 200-550 kg. Födan består till största delen av örter och vedartade växter. Under vår och Sommar äter älgen framförallt blad från lövträd och olika sortens örter samt gräs och vattenväxter, under vinterhalvåret övergår födan till kvistar av barr och lövträd. Under höst och vår då älgen byter föda äts också mycket bärris och ljung. En älg äter mellan 6-10kg per dygn under vintern och älgkalven 3-5 kg, under sommarhalvåret sätter en älg i sig två till tre gånger så mycket. I Sverige finns det ungefär 200 000 till 300 000 individer i vinterstam och ca: 100 000 älgar skjuts årligen.

Älgens brunst

Brunsten för älg äger rum under mitten av september till mitten av oktober och börjar först i de södra delarna av landet. Älgtjurarna börja sin förberedelse inför brunsten genom att feja av sig den basthud som omger hornen under dess tillväxttid. I samband med detta blir älgtjuren grov i halsen och får ett allmänt ståtligare intryck. Älgtjuren blir mer retlig och börjar sparka upp s.k. brunstgropar. Under brunsttiden är en älg mer social och drar sig till varandra i olika sammansättningar. Det är också under denna tid det är enklast att locka älg, genom att härma älgens olika läten så som kontaktläte, brunstläte och ångestläte. Med hjälp av dessa älglock – ljud kan man lura älgen komma till sig och man har alla möjligheter att på nära håll studera älgens beteende. För att man ska få ut ljudet så långt som möjligt bör man använda en så kallad locklur ( Lockpipa som förstärker ljudet ). En älg som är i brunst kan vara beredd att gå flera kilometer för att komma i kontakt med den förmodade älgen som utbrister detta älglock. Älgkon är mottaglig endast under ett dygn av brunstperioden men är naturligtvis intressant för traktens älgtjurar både innan och efter. Blir inte en älgko betäckt under sin första brunstperiod kan hon brunsta om ca: tre veckor senare. Resultatet blir då ofta att kalvarna föds senare och bli mindre med följ att de har svårare att klara nästkommande vinter.

Älgens Förekomst

Älgen får sina kalvar ifrån mitten av maj till mitten av juni och älgkon går dräktig i åtta månader. Älgkalvarna följer modern tills några veckor innan kalvningen nästa år.  Älgkon blir oftast könsmogen vid två års ålder och föder en till två kalvar, enstaka tillfällen tre. Den nordiska varianten av älg (Alces alces alces) har sitt utbredningsområde över hela Sverige förutom på Gotland och över största delen av Skandinavien och en bit bort i Ryssland och västra Asien. Den största underrasen av älg finner man i norra Nordamerika och de nordöstra delarna av Asien. Dessa älgar kan bli så tunga som upp till ett ton. Förvaltningsansvaret i vår svenska älgstam ligger på länsstyrelsen som sköter administrationen och beskriver de övergripande förvaltningsmålen på regional nivå, de lokala målsättningarna administreras av jaktvårdskretsar, lokala samråd och skötselområden.